سامانه‌های فناوری

اولین دوره لیگ بازی یار بابرگزاری سه بازی هدفمند، در فضای مفرح و پرهیجان با هدف تقویت مهارت های گوناگون در دانش آموزان روزهای یکشنبه زمان صبحگاه برگزار می شود

.