سامانه‌های فناوری

به نام خدا

 جلسات آموزش خانواده 

این جلسات توسط خانم دکتر جبینی برگزار شده و حضور مادران تمامی پایه ها اعم از دبستان و متوسطه،مزید امتنان است  .