سامانه‌های فناوری

مهم ترین هدف در دبستان 2، آموزش مهارتهای یادگیری (فرضیه سازی ،ایده پردازی ،نقد ایده ،شناسایی متغیرها و ...) در مواجهه با یک مساله یا یک سوال پژوهشی است که دانش اموزان می بایست با  هدایت معلم راهنما مساله یا سوال خود را در قالب یک پروژه به کمک گروه به انتها  برسانند.

در راستای تحقق هدف در دبستان 2، گروه کاوش کار خود با پشت سر گذاشتن چندین گام در پیش گرفت:


گام اول:
در ابتدا پس از گروه بندی دانش آموزان در ادامه تمام تلاش گروه کاوش بر این بود که با  ایجاد شرایطی از قبیل انجام یکسری فعالیت ها و موقعیت های مساله محور و سوال برانگیز که براساس آن دانش آموزان بین دانسته ها و مشاهدات خود از دنیای پیرامون شان  و هم چنین تجربیات زندگی خود، ارتباط برقرار کرده  و نهایتا دریچه ایی نو در ذهنشان باز شود با توجه به سوالات جالبی که در نزدیکی و یا درون آن هاست یاد بگیرند که خوب مشاهده کنند و از کنار مسائل ساده، بی تفاوت عبور نکنند.که چون خوب مشاهده نکرده بودند، متوجه آن ها نبودند و در انتها بتوانند متناسب با علایق و توانایی هایشان و در نظر گرفتن  امکانات اطراف خود و همین طور مشورت گرفتن از خانواده، مربی و ... مساله و یا سوال پژوهشی خود را انتخاب کنند.

گام دوم:
در ادامه اعضای گروه با مشاهده ی دقیق خود بر روی تمامی جزئیاتی که مرتبط با مساله ی گروه

می باشد به فراگیری وگردآوری مطالب مشغول بودند و در نهایت نتیجه مطالعه و مشاهدات خود را در قالب گردآوری اطلاعات، جمع بندی کرده و در انتها کارپوشه ی خود را تکمیل کردند.

قابل ذکر است که هریک از گروه ها، روند کار خود را در مسیر پروژه، ارزیابی کرده و به خود نمره دادند و در مقابل معلم راهنما نیز هر یک از گروه ها را به طور جداگانه رصد کرده و مورد ارزیابی قرار داده و باز خورد خود را در قالب پوسترهایی ارائه داد، که رصد هر یک از گروه ها به تفکیک در ماه های مهر و آبان در تصاویر زیر قابل مشاهده است.

 پایه پنجم (پامچال و شقایق)

پایه ششم (ارغوان و اقاقیا)