سامانه‌های فناوری

برنامه ی واحد کاوش در پایه چهارم آموزش مهارت حل مسئله و آموزش مهارت های یادگیری (مهارت تفکر در علم )که شامل مشاهده ،برقراری ارتباط،فرضیه سازی، شناسایی متغیرها،ساخت،نقد و تحلیل است می باشد.

در راستای تحقق این اهداف ،در این پایه تلاش برآن است که پروژه ها یی در قالب موقعیتهای اکتشافی ، نظیر ازمایش ،ساخت سازه ، به دانش اموزان ارائه شود .

این پروژه ها به گونه ای طراحی شده که لازمه ی حل آن ها در این است که دانش آموزان بتوانند درست مشاهده کنند ، صحیح بیاندیشند و اندیشه و مشاهداتشان را ازمایش کنند و بیشترین راه حلها را برای رسیدن به نتیجه پیش بینی کرده و در انتها به حل مساله برسند. نکته حایز اهمیت در این است که معلم فقط نقش تسهیل گر را خواهد داشت و هیچگونه اموزش علمی در این فرایند وجود ندارد .

*لازم به ذکر است که در تمامی فعالیت هابه مهارت های کارگروهی و مشارکتی دانش آموزان توجه چشمگیری میشود .