سامانه‌های فناوری

قهرمانی تیم ورزشی مجتمع مجتهده بانوامین در مسابقه هفت سنگ