سامانه‌های فناوری

به نام خدا 

اسراف

دانش آموزان پایه ی ششم  یکی از فعالیت های کتاب درسی مطالعات خود که تهیه ی پوستر، با موضوع اسراف بود ، بصورت گروهی انجام دادند و آثار زیبایی را تولید نمودند .