سامانه‌های فناوری

دانش آموزان پایه ششم به تحلیل حرکت راه رفتن انسان پرداختند و ابتدا چرخه راه رفتن را در کتاب مرتب کرده سپس با استفاده از نرم افزار Claymation انیمیشن راه رفتن را ساختند.