سامانه‌های فناوری

به نام خدا 

 اسامی برگزیدگان مسابقه ی علمی پایه ی پنجم

نفرات برتر در پایه 

 

 

نفرات برتر کلاس شقایق "درس ریاضی"

 

 

نفرات برتر کلاس پامچال "درس ریاضی"

 

 

نفرات برتر کلاس شقایق "درس فارسی"

 

 

 

نفرات برتر کلاس پامچال "درس فارسی"

 

 

نفرات برتر کلاس شقایق "درس علوم" 

 

 

نفرات برتر کلاس پامچال "درس علوم"