سامانه‌های فناوری

دانش آموزان با ساخت سازه الاکلنگ و تحلیل آن، مفهوم و کاربرد اهرم ها در زندگی را فرا گرفتند.