سامانه‌های فناوری

با سلام

به منظور تدریس فصل سنگ ها و مشاهده ی انواع سنگ ها از یکی از همکاران متخصص خواسته شد تا مجموعه ای شامل انواع سنگ های رسوبی، آذرین و دگرگونی و سنگ های تزئینی را در اختیار دانش آموزان قرار دهند و دختران پایه ی چهارم به مشاهده ی دقیق و بررسی تفاوت ها و شباهت های انواع سنگ ها پرداختند.