سامانه‌های فناوری

با سلام

به منظور افزایش مهارت دانش آموزان در کار با برنامه های الکترونیکی ، دوره ی مطالعاتی درس هدیه های آسمان پایه ی چهارم در تاریخ 21 آذر ماه به صورت الکترونیکی در سایت مجتمع

بانو امین ( رها) برگزار شد.