سامانه‌های فناوری

دانش آموزان پایه چهارم بعد از ساخت سازه خانه با قطعات مکانیکی، در نرم افزار لگو یک خانه به صورت سه بعدی ترسیم کردند.