سامانه‌های فناوری

بسمه تعالی

موضوع: فصل الگوها- حل مساله (برگزاری فروشگاه)

مورخ: شنبه 97/07/14

 

تصاویر مربوط به این فعالیت