سامانه‌های فناوری

بسمه تعالی

پایگاه تابستانی پایه سوم- گل های نیلوفر و نسترن   

نام کلاس: کارگاه طبیعت  

موضوع: طبیعت خاک (آشنایی با خاک، مواد تشکیل دهنده خاک، انواع خاک و ... )

تصاویری از فعالیت دانش آموزان در کارگاه طبیعت