سامانه‌های فناوری

هفته اول پایگاه تابستانی پایه سوم- گل های نیلوفر و نسترن

نام کلاس: کارگاه طبیعت  

موضوع: نقاشی از طبیعت دلخواه من

 

نمونه ای از نقاشی های دانش آموزان در کارگاه طبیعت