سامانه‌های فناوری

تصاویر دومین اردوی آموزشی تفریحی پایه سوم مورخ سه شنبه 23/08/96

با اهداف:

  • درک مفهوم ریال و تومان (در غالب بازی خرید و فروش)
  • تبدیل ریال به تومان و تومان به ریال(با استفاده از اسکناس و سکه های سوری)
  • همکاری و برنامه ریزی در کار گروهی
  • بازی و نشاط در اردو