سامانه‌های فناوری

به نام خدا

تولید صدای نازک و کلفت به کمک لوله ی آزمایش با مقدار آّب های متفاوت