سامانه‌های فناوری

به نام خدا

تقدیر و تشکر از دو نفر از «دوستان خوب ما»

خانم محمدی و خانم روز پرست با کارت های دست ساز دانش آموزان