سامانه‌های فناوری

به نام خداوند نون و قلم

سلاااام خدمت شما والدین بزرگوار.

گزارشی از تدریس نشانه "و" خدمتتان ارائه می شودهمراه با  هدیه های آسمانی مسواک

"و" مثل ورزش... "و" مثل مسواک