سامانه‌های فناوری

 سال تحصیلی 97- 96

مجتمع آموزشی بانو امین (رها)

انجمن اولیاء و مربیان همواره به عنوان یک نهاد مردمی تاثیر گذار ، مورد توجه بوده و با ایفای نقش موثر در فعالیت های هدفمند ، اسباب ارتقای کمی و کیفی امور آموزشی و فرهنگی دانش آموزان را فراهم مینماید . لذا یکی از مهمترین وظایف مدرسه این بوده  که با رویکرد اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و با تقویت تعامل هدفمند میان خانواده ها و متولیان تعلیم و تربیت، اقدام به تشکیل انجمن های فعال و پویا نماید .

در راستای نیل به اهداف فوق، دبستان مجتمع آموزشی بانو امین (رها) در نظر دارد در سال تحصیلی 97- 96 انجمن اولیاء و مربیان را به تفکیک نیازها و مسائل مختلف موجود در مدرسه به صورت کمیته های مجزا تشکیل داده تا هر کمیته به صورت متمرکز و تخصصی به مسائل مربوط به حیطه خود پرداخته و به حداکثر نتیجه ی مطلوب دست یابد .  

  • هر کمیته مشتمل بر یک عضو همنام در مدرسه و 2 عضو از اولیاء بوده که یک نفر از دبستان یک و یک نفر از دبستان دو از میان کاندیداهای داوطلب انتخاب می گردند .
  • عضو همنام در کمیته ی اجرایی سرکار خانم نعیمی ؛ در کمیته ی فرهنگی سرکار خانم حاجی مرادی ؛ در کمیته ی علمی سرکار خانم فراهانی و در کمیته ی سلامت سرکار خانم فرج پور می‌باشند.

تاریخ جلسات مشترک

 احتراما به اطلاع اولیاء گرامی میرساند؛ جلسه ی انتخابات انجمن اولیاء و مربیان در تاریخ96/5/31 برگزار گردید و مادران زیر به بعنوان اعضاء انجمن، انتخاب گردیدند .

گزارش جلسه اول  :

اولین جلسه  مشترک انجمن اولیاء در تاریخ 96/7/12 برگزار گردید.

در این جلسه انتخابات انجمن انجام گرفت  و سرکار خانم  مهناززمانیان  (مادر بهاره پارسایی نیا؛ دانش آموز پایه ششم ) بعنوان رییس انجمن با حداکثر آراء انتخاب شدند .

همچنین سرکار خانم  نیره پوررسول(مادر نرگس مشکینی دانش آموز پایه ششم  )  بعنوان دبیر انجمن انتخاب شدند .

در این جلسه تصمیم گرفته شد از هر کلاس در هر پایه یک مادر به عنوان نماینده ی کلاس ، جهت پل ارتباطی میان خانواده ها و کمیته های انجمن انتخاب گردد که در آینده اسامی نماینده ی هر کلاس اعلام خواهد شد .

تصمیمات دیگری در حوزه ی نحوه ی اداره ی جلسات و تشکیل گروه تلگرامی و ... نیز گرفته شد .

 

همچنین انتخابات الکترونیکی انجمن اولیا و مربیان مجتمع آموزشی بانوامین(رها) در روز چهارشنبه مورخ 96/7/19 برگزار گردید.

نتایج این انتخابات به شرح زیر می‌باشد: